Collectie

Het belangrijkste onderdeel uit de collectie van Het Nederlands Vestingmuseum is bastion Turfpoort, de 17e eeuwse erfgoedlocatie waar het museum gevestigd is. Op het buitenterrein staat een collectie Napoleontische kanonnen en replica’s van militaire krachtwerktuigen. De museale collectie in de kazematten bestaat uit archeologische vondsten, prenten, hand- en vuurwapens, uitrustingsstukken en andere militaire objecten en gebruiksvoorwerpen.

Cornelis R. Th. Krayenhoff

Collectie Krayenhoff

Het Nederlands Vestingmuseum beheert een groot aantal objecten die hebben toebehoord aan Generaal Cornelis R. Th. Baron Krayenhoff (1758-1840). Krayenhoff was natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf en zelfs korte tijd minister van Oorlog. Hij speelde een belangrijke rol tijdens de Franse Tijd in Nederland. Als overtuigd patriot was Krayenhoff betrokken bij de omverwerping van het bewind van Stadhouder Willem V en het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795.

Gouden Snuifdoos

Bouwmeester

Als directeur der Fortificatiën hield Krayenhoff zich bezig met het verbeteren van de nationale defensie, waar de waterlinie de ruggengraat van vormde. Met driehoeksmeting maakte Krayenhoff een hoogtekaart van Nederland en hield zich bezig met het vaststellen van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Beiden waren belangrijk voor de inundatie, het opzettelijk onder water zetten van land.​

Percussie Pistolen

Minister van Oorlog

​Onder Koning Lodewijk Napoleon vervulde Cornelis Krayenhoff verschillende functies. Zo was hij minister van Oorlog en organiseerde de verdediging van Amsterdam tegen een mogelijke invasie van Napoleon, toen deze zijn broer afzette als Koning van Holland. Keizer Napoleon vergaf Krayenhoff deze verzetsdaad en decoreerde hem in de Orde van het Legioen van Eer.

Grootkruis MWO

Bevelhebber Beleg Naarden 1814

​Nadat de Fransen in 1813 zich terugtrokken uit ons land werd Krayenhoff benoemd tot Gouverneur-Generaal van Amsterdam. In Naarden bleef het Franse garnizoen echter hardnekkig verzet bieden. Als hoogste militair gezaghebber van ons land voerde Krayenhoff het bevel tijdens het Beleg van Naarden in 1814. Na een belegering van een halfjaar, waarbij de vesting zwaar werd gebombardeerd, gaven de Fransen zich op 12 mei 1814 uiteindelijk over. Dit gebeurde nadat de Franse commandant via een koerier uit Parijs had vernomen dat Napoleon afstand had gedaan van de troon en inmiddels in ballingschap zat op Elba.

Krayenhoff geldt als de architect van de Stelling van Amsterdam, de fortificaties aan de zuidgrens en als initiatiefnemer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Krayenhoff werd in 1815 door Koning Willem I in de adelstand verheven tot baron en ontving in 1823 het Grootkruis der Militaire Willemsorde.​

Gouden Snuifdoos
Percussiepistolen 
Grootkruis MWO