Doelstellingen

“Het wekken van belangstelling voor- en laten ervaren van de geschiedenis van de Nederlandse Vestingbouwkunde, het functioneren van vestingen en andere duurzame verdedigingswerken, met name de vestingstad Naarden, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, alsmede het leven en werken daarin”.

Missie

‘Bezoekers op een plezierige en participerende manier kennis laten maken in woord, beeld, geschrift en ervaring met de militaire- en bouwkundige geschiedenis van Naarden-Vesting en haar verdedigingswerken'”. 

Organisatie

Het museum is ondergebracht in Stichting Het Nederlands Vestingmuseum, is een erkend museum en is ingeschreven in het Museumregister.

Ethische Code Musea

Het museum volgt de museumnorm en onderschrijft de Ethische Code voor Musea. Hiervoor hanteren wij onderstaande codes:

Governance Code Cultuur

De stichting hanteert het bestuursmodel en heeft een directie aangesteld die belast is met de dagelijkse leiding van de organisatie. Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd voor maximaal 2 termijnen van elk 4 jaar. Er  wordt een rooster van aftreden gevolgd waarbij de continuïteit van het functioneren van het bestuur gewaarborgd is. Bestuursleden hebben geen financieel belang en vervullen geen nevenfuncties die conflicteren met de uitoefening van hun bestuurstaken voor het Nederlands Vestingmuseum.

Code Diversiteit en Inclusie

Het Nederlands Vestingmuseum maakt in de benadering van publiek, personeel, vrijwilligers en anderen die bij de organisatie betrokken zijn, geen onderscheid wat betreft geslacht, etniciteit, religie of seksuele geaardheid. We gaan met elkaar om basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Fair Practice Code

Het Nederlands Vestingmuseum streeft naar een eerlijke en transparante beloning van werknemers en leveranciers die uit hoofde van hun professie werkzaamheden verrichten voor het museum. Vrijwilligers verrichten hun diensten in principe onbezoldigd, dit geldt ook voor bestuursleden. Vrijwilligerswerk dient waar mogelijk geen betaalde functies te verdringen. Door de omvang van de organisatie hanteert het Nederlands Vestingmuseum niet de Museum CAO. Voor zover financieel mogelijk worden de bepalingen echter zo goed mogelijk gevolgd.

Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO)

Musea beheren collecties met objecten die vaak van nationaal historisch belang zijn en die we willen behouden voor toekomstige generaties. Als een museaal object niet meer relevant is voor de eigen collectie, volgt het museum de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). Op deze manier wordt gewaarborgd dat op een zorgvuldige en ethische manier wordt gehandeld.

Voor zover het niet mogelijk is om op onderdelen te voldoen aan een van deze normen, leggen we dit uit of lichten dit toe.

ANBI-gegevens

Het museum is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Het Nederlands Vestingmuseum ontvangt een exploitatiesubsidie van de Gemeente Gooise Meren.

 • Naam: Stichting Het Nederlands Vestingmuseum (NVM)
 • Fiscaal nummer NVM: 0029.12.648

Contactgegevens

  • Westwalstraat 6, 1411 PB Naarden
  • Website: www.vestingmuseum.nl
  • email: info@vestingmuseum.nl
  • telefoon: 035-694 54 59
  • KvK-nummer: 41192459
  • BTW-nummer: NL0029.12.648.B01
  • Bankrekening: NL49 RABO 0343 7256 57
Bestuur
  • Voorzitter: Hidde van Kersen
  • Vicevoorzitter: Miriam van Meerten
  • Secretaris: Petrosian Damen
  • Penningmeester: Sybren Aaij
  • Bestuurslid: Geert-Jan Procee
  • e-mail: bestuur@vestingmuseum.nl
 • Rooster aantreden/aftreden bestuur: hier
 • Beloningsbeleid: bestuursleden vervullen hun functies onbezoldigd en zonder vacatievergoeding. Voor arbeidsvoorwaarden van werknemers in loondienst, volgt het museum waar mogelijk de Museum CAO.
 • Beleidsplan: hier
 • Jaarverslag/jaarrekening Nederlands Vestingmuseum 2022: hier

De collectie is ondergebracht in een separate stichting; Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum. De collectie is door deze stichting in bruikleen en beheer gegeven aan het museum.